Портал китайских производителей в Украине
   
Товары из Китая
The Portal of the Chinese Producers is in Ukraine
Расширенный поиск
Карта сайта
Контакты
  Каталог » Статьи » Законы Украины » Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации

Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2005 р. за N 439/10719

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

20.04.2005 N 314

 

Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної служби

N 1123 від 17.11.2005

N 322 від 25.04.2006

N 519 від 20.06.2007

N 671 від 08.08.2007

N 644 від 12.06.2008)

 

Відповідно до Митного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення й спрощення порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - Порядок), що додається.

2. Начальникам регіональних митниць, митниць:

2.1. Забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу й Порядку.

2.2. Вжити заходів щодо прискорення та оптимізації здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД шляхом:

організації роботи підрозділів митного оформлення за принципом "єдиного вікна";

мінімізації кількості посадових осіб, які беруть участь у здійсненні митного контролю й митного оформлення, та їх раціонального завантаження.

2.3. Наказом митного органу визначити підрозділи, посадові особи яких проводитимуть митний контроль і митне оформлення товарів у відповідному митному режимі і нестимуть відповідальність за виконання установлених Порядком функцій.

2.4. Провести при потребі перерозподіл штатної чисельності й засобів комп'ютерної техніки та зв'язку між підрозділами митниць.

3. Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) допрацювати програмно-інформаційний комплекс "Автоматизована система митного оформлення вантажів" для забезпечення реалізації вимог Порядку.

4. Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і Юридичному департаменту (Боженко І.Ф.):

4.1. Забезпечити приведення Порядку заповнення й використання Картки відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 24.04.99 N 239 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.99 за N 300/3593, у відповідність до Митного кодексу України.

4.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В.П.) і Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Копосов С.А.) у двомісячний строк після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України розробити й подати на затвердження Голові Служби проект Порядку анулювання вантажних митних декларацій.

6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 14.10.2002 N 561 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної митної декларації" (зі змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.11.2002 за N 877/7165; інші нормативно-правові акти Держмитслужби України застосовувати в частині, що не суперечить Порядку.

7. Начальникам департаментів, управлінь у місячний строк після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити в межах своєї компетенції внесення змін до наказів Держмитслужби України з метою реалізації вимог цього Порядку.

8. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М.

Голова Служби

В.В.Скомаровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

20.04.2005 N 314

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2005 р. за N 439/10719

ПОРЯДОК

здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами та доповненнями), і з метою спрощення та оптимізації порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації (далі - ВМД).

1.2. Цей Порядок застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів у всіх митних режимах.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

1.4. Посадові особи підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та/або митної варти митного органу залучаються до проведення митного контролю за наявності в митного органу інформації (орієнтування) про незаконне переміщення товарів або при виявленні під час перевірки документів чи вибіркового митного огляду ознак, що вказують на можливість переміщення товарів з порушеннями митного законодавства України.

1.5. Декларант подає документи митному органу та одержує оформлені документи особисто. Присутність декларанта при проведенні митного огляду обов'язкова.

1.6. ВМД , подана митному органу, але ще не прийнята до оформлення (відсутні відбиток штампа "Під митним контролем" (далі - штамп ПМК) і реєстраційний номер), може бути відкликана декларантом з дозволу митного органу.

З моменту прийняття ВМД до оформлення декларант несе юридичну відповідальність за недостовірність відомостей, зазначених у ВМД. Ця ВМД не може бути відкликана декларантом.

Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт ЗЕД) права на розміщення товарів у заявлений митний режим і підтверджує права й обов'язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших дій.

2. Документи, що застосовуються при здійсненні митних процедур

Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів декларант подає до підрозділу митного органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів із застосуванням ВМД і пропуск їх через митний кордон України (далі - ПМО), ВМД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію й повний комплект документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів:

а) документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів;

б) товаросупровідні документи;

в) дозволи й сертифікати вповноважених державних органів (у встановлених законодавством випадках) та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД;

г) документи, зазначені в графі 40 ВМД;

ґ) декларацію митної вартості (далі - ДМВ) (у встановлених законодавством випадках) та її електронну копію;

д) документи, що підтверджують заявлені декларантом відомості про митну вартість товарів.

На вимогу митного органу декларантом подаються й інші документи, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення, подання яких визначено законодавством України.

Копії поданих до оформлення документів засвідчуються написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом і печаткою декларанта.

Якщо документ є довгостроковим і його використання для цілей митного контролю й митного оформлення не припиняється після митного оформлення першої партії товарів, то при декларуванні першої партії товарів декларант може подати митному органу додаткову копію документа для зберігання її в окремій справі суб'єкта ЗЕД у ПМО.

Довгострокові документи, строк дії яких закінчився, архівуються в установленому порядку.

На вимогу митного органу декларантом надається переклад на державну мову поданих до оформлення документів. Правильність перекладу засвідчується особою, що здійснила переклад.

По закінченні оформлення документи (завірені в установленому порядку їх копії), що були підставою для митного оформлення конкретної партії товарів, залишаються разом з першим основним аркушем ВМД на зберіганні в митному органі.

3. Здійснення митних процедур

ВМД, її електронна копія й документи, потрібні для здійснення митного контролю й митного оформлення, подаються декларантом посадовій особі ПМО, до функціональних обов'язків якої віднесено право розподілу ВМД між посадовими особами ПМО.

Визначення посадової особи ПМО для прийняття ВМД до оформлення відображається в розділі І Інформаційного аркуша митного контролю товарів за ВМД (далі - Інформаційний аркуш), форму якого наведено в додатку 1 до цього Порядку. Інформаційний аркуш виготовляється митним органом.

Час подання ВМД, заповненої згідно з обраним митним режимом, її електронної копії та комплекту документів фіксується у відривному талоні Інформаційного аркуша, який видається декларанту.

Митні процедури здійснюються в такому порядку.

Прийняття ВМД до оформлення

При цьому здійснюються:

1) перевірка повноважень декларанта;

2) перевірка дотримання строків подання ВМД митному органу призначення;

3) перевірка виконання особою, що здійснює перевезення, зобов'язання щодо доставки товарів у митний орган призначення;

4) перевірка наявності вірусів на магнітному носії;

5) за допомогою програмного забезпечення перевірка правильності заповнення декларантом ВМД;

6) перевірка відповідності відомостей, унесених до всіх граф електронної копії ВМД, відомостям, що містяться у відповідних графах ВМД на паперовому носії;

7) перевірка комплектності отриманих від декларанта документів і їх відповідності даним, зазначеним у графах 40 і 44 ВМД;

8) перевірка наявності документів, що видаються вповноваженими органами державної влади на окремі товари, щодо переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження, - з урахуванням заявленого декларантом коду товару згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України;

9) перевірка наявності фактів застосування до суб'єкта ЗЕД і/або іноземного суб'єкта господарської діяльності санкцій Міністерства економіки України, а також фактів порушення суб'єктом ЗЕД митних правил;

10) перевірка відповідності зазначених у ВМД даних про товари даним, зазначеним у дозвільних документах уповноважених державних органів, що підтверджують проведення інших видів контролю, якщо товари підлягають цим видам контролю (у встановлених законодавством випадках - перевірка наявності відповідних відміток у товаросупровідних документах);

11) прийняття ВМД до оформлення шляхом:

проставлення відбитка штампа ПМК у графі D основних аркушів і на всіх додаткових аркушах ВМД , а також підпису, свого прізвища й часу прийняття ВМД до оформлення на першому основному аркуші ВМД;

у встановлених випадках зазначення дати, з якої товари перебувають під митним контролем;

присвоєння ВМД реєстраційного номера в установленому порядку;

проставлення в установлених випадках відбитка штампа ПМК на товаросупровідних документах;

присвоєння ДМВ (за наявності) та Інформаційному аркушу номера, що відповідає реєстраційному номеру ВМД;

12) унесення до електронної копії ВМД її реєстраційного номера, номера штампа ПМК, а також електронних копій ВМД і ДМВ (за наявності) до бази даних митного органу;

13) надсилання електронної копії ВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС) у випадках і в строки, визначені законодавством України.

Митний контроль

При цьому здійснюються:

14) перевірка правильності застосування валютного курсу;

15) перевірка відповідності даних про банківські реквізити підприємства (графа 28), зазначених в електронній копії ВМД , даним, які містяться в поданих документах і в переліку вповноважених банків України, що надсилається Держмитслужбою України митним органам;

16) перевірка наявності задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Держмитслужбою України;

17) перевірка правильності класифікації та кодування товарів (згідно з поданими документами);

18) перевірка правильності визначення митної вартості товарів. За наявності ДМВ - зазначення в ній у встановленому порядку рішення, прийнятого за результатами такої перевірки;

19) перевірка надходження коштів суб'єкта ЗЕД на спеціальний рахунок митного органу та перевірка правильності заповнення графи В ВМД;

20) перевірка правильності визначення країни походження товарів (згідно з поданими документами);

21) перевірка правильності нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) за ВМД та застосування пільг у їх сплаті відповідно до законодавства;

22) контроль своєчасності й повноти сплати податків і зборів;

23) контроль і облік векселів, поданих суб'єктами ЗЕД під час митного оформлення товарів за ВМД;

24) за відсутності зауважень:

списання (справляння) сум податків і зборів (обов'язкових платежів) у порядку, установленому законодавством України;

заповнення графи C ВМД, засвідчення записів у ній проставленням відбитка номерного штампа "Сплачено" (прямокутного штампа, що складається з двох полів і містить у лівому полі номер штампа, а в правому - назву митного органу, напис "Сплачено", місце для підпису й дати) на всіх аркушах ВМД і заповненням його;

унесення відомостей до електронної копії ВМД;

25) ініціювання проведення митного огляду, якщо документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення про повноту та/або достовірність відомостей, що перевіряються, або результати перевірки правильності класифікації та кодування товарів, визначення країни походження тощо потребують проведення такого огляду.

Потреба проведення митного огляду та визначення обсягів інших митних процедур може бути визначена також за результатами оцінки ризику за ВМД автоматизованою системою аналізу та управління ризиками. Порядок дій посадових осіб ПМО при застосуванні автоматизованої системи аналізу та управління ризиками визначається Держмитслужбою за погодженням з Міністерством фінансів України.

(Підпункт 25 пункту 3 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної митної служби N 671 від 08.08.2007)

Якщо посадова особа ПМО самостійно прийняла рішення про відсутність потреби в проведенні митного огляду, то ВМД і пакет документів не подаються на розгляд начальнику ПМО чи іншій посадовій особі ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду, розділи II, III і IV Інформаційного аркуша не заповнюються.

В інших випадках рішення про потребу проведення митного огляду приймає начальник ПМО чи інша посадова особа ПМО, яка має право приймати рішення про потребу проведення митного огляду, про що вчиняє відповідний запис у розділі III Інформаційного аркуша. Запис засвідчується його особистим підписом із зазначенням посади, дати, ініціалів, прізвища.

За рішенням начальника ПМО до митного огляду можуть бути залучені посадові особи іншого підрозділу митного органу.

Наявність задекларованих товарів у реєстрі товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, є підставою для залучення до митного огляду посадової особи, яка здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.

Посадова особа (посадові особи), яка проводить митний огляд, перевіряє в обсязі, що відповідає меті проведення митного огляду, відповідність пред'явлених товарів даним, унесеним декларантом до граф 6, 18, 19, 21, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 50 ВМД ( 574-97-п ), і несе відповідальність за непроведення чи неналежне проведення такої перевірки.

Акт про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД (далі - Акт), форму якого наведено в додатку 2 до цього Порядку, обов'язково складається в разі:

вирішення спірних і складних питань класифікації та кодування товарів;

вирішення спірних і складних питань визначення митної вартості товарів;

вирішення спірних питань визначення країни походження товарів;

прохання декларанта;

виявлення невідповідності пред'явлених до митного огляду товарів заявленим відомостям про них, виявлення контрабанди чи порушень митних правил.

У пункті 7.3 "Опис, кількість і країна походження товарів (за маркуванням)" Акта зазначаються всі відомості, передбачені формою Акта, у разі: виявлення невідповідності оглянутих товарів відомостям, заявленим про них у ВМД; якщо за результатами оцінки ризику за ВМД автоматизованою системою аналізу та управління ризиками визначено необхідність проведення митного огляду товару. В інших випадках до пункту 7.3 Акта вносяться виключно відомості, обумовлені метою проведення митного огляду. У всіх випадках у пункті 7.3 Акта наводяться видимі при зовнішньому огляді наявні ідентифікаційні характеристики товарів.

(Абзац чотирнадцятий підпункту 25 пункту 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 644 від 12.06.2008)

Акт заповнюється посадовою особою митного органу від руки або з використанням засобів комп'ютерної техніки.

У разі проведення митного огляду без складення Акта посадова особа вчиняє в розділі IV Інформаційного аркуша запис про відповідність товарів відомостям, заявленим у ВМД, з урахуванням мети проведення митного огляду, проставляє час початку й закінчення його, а також відбиток штампа ПМК, свої підпис і прізвище, що свідчить про завершення цієї форми митного контролю;

26) оформлення запиту за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далі - Запит).

Запит може оформлюватись у випадках, передбачених законодавством України, митним органом, чи за результатами перевірки документів та/або митного огляду - до підрозділу, до компетенції якого віднесено або контроль за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів для цілей митного оформлення, або контроль за правильністю визначення митної вартості, або перевірку правильності визначення країни походження товарів, у разі:

вирішення спірних питань правильності класифікації та кодування товарів;

вирішення спірних питань правильності визначення митної вартості товарів;

потреби перевірки правильності визначення країни походження товару;

потреби перевірки сертифіката про походження товару, який застосовується для підтвердження країни походження товару, що ввозиться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною (далі - преференційний сертифікат).

Потреба вирішення того чи іншого питання позначається шляхом перекреслення (Х) потрібної клітинки в Запиті чи зазначення у вільних рядках інших завдань для перевірки.

Митне оформлення товарів, щодо яких було направлено запит, не може бути завершено до отримання відповіді на цей запит.

Завершення митного контролю й митного оформлення. Видача оформлених документів декларанту

При цьому здійснюються:

27) нарахування збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митного органу (у разі здійснення такого оформлення); доповнення записів у графі 47 ВМД;

28) списання (справляння) збору за митне оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари, чи поза робочим часом, установленим для митного органу (у разі здійснення такого оформлення); доповнення записів у графах В і С ВМД;

29) завершення митного оформлення шляхом:

проставлення своїх підпису й прізвища та відбитка особистої номерної печатки в графі D усіх аркушів ВМД;

проставлення відбитка особистої номерної печатки на товаросупровідних документах;

30) розподіл аркушів ВМД і примірників ДМВ у порядку, установленому законодавством України;

31) видача декларанту відповідного аркуша (аркушів) ВМД, магнітного носія з електронною копією ВМД і комплекту документів (крім документів, що повинні зберігатися в митному органі) під його підпис в Інформаційному аркуші.

4. Статистичний контроль

Під час проведення статистичного контролю здійснюються:

приведення відомостей граф електронної копії ВМД у відповідність до відомостей граф оформленої ВМД (унесення відомостей, що належать до компетенції митних органів);

передання в установлений строк електронної копії ВМД до ЄАІС;

проставлення на першому аркуші ВМД своїх підпису, ініціалів, прізвища й відбитка номерного штампа "Статистичний контроль проведено" і заповнення цього штампа, що свідчить про завершення статистичного контролю. 5. Унесення змін і доповнень до ВМД

5.1. Відомості, зазначені у ВМД, можуть бути змінені чи доповнені декларантом лише з дозволу посадової особи митного органу до моменту прийняття цієї ВМД до оформлення.

5.2. Зміни чи доповнення вносяться декларантом до всіх аркушів ВМД шляхом перекреслення помилкових і зазначення правильних відомостей. Кожна зміна чи доповнення завіряється печаткою декларанта. Одночасно декларантом уносяться зміни (доповнення) до електронної копії ВМД з використанням при цьому програмних продуктів декларанта.

5.3. Не допускаються більш як три зміни (доповнення) у ВМД (без урахування змін (доповнень), що дублюються (повторюються) на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3) унаслідок унесення змін (доповнень) до основного аркуша, а також змін (доповнень) у графах 12, 22, 24, 36, 38, 42, 45, 46, 47 ВМД).

5.4. Посадові особи митного органу не мають права з власної ініціативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ній і в її електронній копії, за винятком тих граф ВМД, заповнення яких належить до компетенції митних органів. Посадова особа митного органу, яка вчиняє записи та вносить відмітки до ВМД на паперовому носії, повинна внести ці записи та відмітки й до її електронної копії. 6. Прикінцеві положення

6.1. Допускаються виготовлення та використання митними органами допоміжних штампів, що мають інформативний характер і зручні під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів відповідно до цього Порядку. Відбитки допоміжних штампів проставляються у верхній частині графи E/J "Відмітки митного органу відправлення/експорту/призначення" ВМД.

(Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 644 від 12.06.2008)

6.2. Номерні штампи, використання яких передбачено цим Порядком, закріплюються за посадовими особами наказом митного органу.

6.3. Митний огляд товарів за кодами 8701 (крім тракторів для сільськогосподарських робіт, колісних), 8702 - 8707, 8711, 8716 згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України проводиться зі складенням Акта та додаткового аркуша, форму якого наведено в додатку 4 до цього Порядку.

6.4. За наявності достатніх підстав уважати, що товари переміщуються через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності, митне оформлення цих товарів призупиняється у випадках і в порядку, визначених законодавством.

6.5. Ведення Журналу обліку ВМД здійснюється в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Автоматизована система митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації" ЄАІС. Щомісяця цей Журнал роздруковується і формується в справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

(Порядок доповнено пунктом 6.5 згідно з Наказом Державної митної служби N 322 від 25.04.2006)

6.6. За наявності достатніх підстав, установлених законодавством України, посадова особа митного органу може відмовити в прийнятті ВМД, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України з оформленням Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - Картка відмови) в порядку, установленому законодавством України.

Реєстраційний номер ВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, підлягає анулюванню.

У справах митного органу залишаються Картка відмови й перший аркуш ВМД.

Інформація про анулювання реєстраційного номера ВМД заноситься в графу "Примітки" Журналу обліку ВМД.

Анульований реєстраційний номер ВМД не може бути присвоєний іншій ВМД.

6.7. При здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням ВМД дозволяється змінювати послідовність операцій у межах підпунктів 1-10 і 14-26 пункту 3 цього Порядку.

6.8. Посадові особи митного органу несуть персональну відповідальність за нездійснення контрольних функцій, визначених цим Порядком.

В.о. директора Департаменту організації митного контролю

С.М.Сьомка

Мир Денег
Валюта

Китайский бокс

公司简介

我们的服务

信息要求

注册

服务费

联系方式


Информация о портале

О нас

Свяжитесь с нами


Информация для покупателей

Товары в Киеве

Услуги, цены, правила
   портала

Карта каталога

Рекомендованные
   товары

Презентации товаров и
   прайс-листы

Горячие предложения

Квоты в Китае на 2012

Выставки в Китае


Доставка грузов и услуги в Китае

Транспортные
   компании

Инкотермс 2000

Все о контейнерах


Информация для продавцов

Инструкции и цены

Регистрация


Статьи

Вспомогательная информация о Китае

Неписанные правила

Карты Китая

Праздники в Китае

Часовые пояса

Телефонные коды

Текущее время в Пекине


Корзина GO!
Корзина пуста

Rambler's Top100